UA-43281134-1
Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Centrum Gitarowe

Lucky Greg

 Grzegorz Łucki

Nasze placówki:

ul. Czarnogórska 14,

Wolska 12 , Szkolna 4

tel. 606328239

centrum.gitarowe@gmail.com

nip 945 133 10 92, regon 120797913

Dane do przelewu:

 

Grzegorz Łucki    

 58 1020 2906 0000 1702 0040 0382

 

 

             REGULAMIN z dnia 25.02.20181. Uczestnictwo w kursie gitarowym jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

 

2. Zapisać się na kurs można w następujący sposób:

- osobiście w recepcji szkoły (w każdej z siedzib) i należy wypełnić i podpisać Umowę do Prywatnego Centrum Kształcenia Muzycznego Gitarowego Lucky Greg.3. Centrum Gitarowe Lucky Greg zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych indywidualnie terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs Centrum zapewnia zastępstwo lub wskazuje inny termin zajęć. W przypadku braku zastępstwa Centrum zastrzega sobie prawo odwołania zajęć lub możliwość przesunięcia, zwrotu opłaty lub nie pobierania gratyfikacji za nieodbyta lekcję.

 

4. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba uiścić opłatę zgodnie z cennikiem. Wysokość opłaty zostaje  wpisana do umowy. Właściciel Centrum może wprowadzić zniżkę w  opłacie po wcześniejszej rozmowie   z  kursantem. Wpłaty za zajęcia dokonujemy za miesiąc z góry: wpłatą na konto, lub wpłatą w kasie         u właściciela, instruktora lub osoby upoważnionej do pobierania opłat. 

 

5. Za niewłaściwe zachowanie kursanta na zajęciach, lekceważący lub obraźliwy stosunek do pracownika lub też z innych przyczyn zaburzających prace w Centrum, właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia takiej osoby i przerwania trwającego kursu. W takim przypadku wniesione opłaty nie będą zwracane.

 

6. Program nauczania w ośrodku tworzony jest indywidualnie dla każdej osoby na podstawie oczekiwań wpisanych w Arkusz Zgłoszeniowy i przekazany do wiadomości ucznia w sposób słowny.

 

7. Wszystkie programy nauczania w Centrum są autorskie, zaakceptowane przez właściciela Centrum. Centrum Gitarowe nie jest Szkołą Muzyczną, ani też nie realizuje programu szkoły muzycznej.

 

 

8. Nieobecność ucznia na zajęciach, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem opłaty. Wcześniej zgłoszona nieobecność (minimum dzień przed zajęciami) może być odrobiona w terminie zaproponowanym przez szkołę. Wcześniej zaplanowana nieobecność ucznia na zajęciach w danym miesiącu nie jest podstawą do uiszczenia pomniejszonej opłaty, lecz możliwością odrobienia ich w innym terminie.  Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły powinny być zorganizowane w innym, uzgodnionym z Rodzicem terminie,z wyjątkiem tych zajęć, których godziny wg. planu przypadają na audycje, egzaminy, koncerty szkolne itp. uroczystości. Nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty z tego tytułu.

Zgłoszenia nieobecności można dokonać w następujący sposób:

- droga mailową na adres centrum.gitarowe@gmail.com

- telefonicznie zgłaszając właścicielowi lub instruktorowi

- osobiście w każdej z siedzib szkoły

 

9. Skuteczne zgłoszenie jest wtedy kiedy zostanie przekazane dzień przed planowanymi zajęciami.            Nie dostosowanie się do tego punktu regulaminu będzie skutkowało pobraniem należności za nieodbyta lekcję.

 

Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki w Szkole.

 

10. Kursant w przypadku zgłoszenia nieobecności ma możliwość odrabiania zajęć w ciągu 2 tygodni po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Centrum. W przypadku gdy ustalenie takiego terminu z różnych przyczyn jest niemożliwe tej sytuacji, opłata przechodzi na kolejne zajęcia (dotyczy sporadycznych przypadków za zgodą właściciela i nie stanowi to reguły postępowania w takich przypadkach)

 

11. W przypadku gdy kursant płaci przelewem decyduje data wpływu na nasze konto, a nie data dokonania wpłaty. Wpłaty dokonuje się do 5-tego każdego miesiąca. 

 

12. Za rzeczy wartościowe pozostawione w salach, Centrum nie odpowiada.

 

13. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody pracownika szkoły jest zabronione

 

14. W przypadku odwołania zajęć z winy Centrum Gitarowego Lucky Greg kursantom przysługuje możliwość odrobienia zajęć w innym, uzgodnionym terminie.

 

15. Zaliczka i opłata za zajęcia jest bezzwrotna. Należy dokonywać przemyślanych opłat.

 

16. Opłaty należy wnosić miesięcznie- opłata miesięczna oznacza ilość zajęć wynikających z ustalonego grafiku razy kwota wpisana na umowie. 

 

17. Centrum Gitarowe Lucky Greg nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać odpowiedni strój. Można także się ubezpieczyć.

 

18. Nie należy spóźniać się na zajęcia,

 

19. Czas trwania zajęć to 45 minut zajęcia grupowe lub 60 minut za zajęcia indywidualne

 

20. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby od 5 roku życia.

 

21. Każdy kursant po zakończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu otrzymuje dyplom ukończenia zajęć

 

22. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów.

 

23. Na terenie Centrum Gitarowego Lucky Greg obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów , motorów.

 

24. Zajęcia z kursantem odbywają się indywidualnie lub grupowo, lecz równolegle w innych salach mogą być prowadzone zajęcia a odgłosy pracy w tych salach mogą być słyszalne przez kursanta. Uczeń w związku z tym nie wnosi zażaleń.

 

25. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą właściciela Centrum.

 

26. Na salę zajęciową można wejść tylko w zmienionym obuwiu .

 

27. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

 

 

28. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o Kontakt pod adresem mailowym: centrum.gitarowe@gmail.com