Centrum Gitarowe

Lucky Greg

 Grzegorz Łucki

Nasze placówki:

ul.Nowosądecka 3/22,

Wolska 12 , Szkolna 4

tel. 606328239

centrum.gitarowe@gmail.com

nip 945 133 10 92, regon 120797913

Dane do przelewu:

Grzegorz Łucki    

31-481 Kraków 

ul. Promienistych 5/13

58 1020 2906 0000 1702 0040 0382

 

 

             REGULAMIN z dnia 02.12.20081. Uczestnictwo w kursie gitarowym jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

 

2. Zapisać się na kurs można w następujący sposób:

- osobiście w recepcji szkoły (w każdej z siedzib) i należy wypełnić i podpisać Arkusz Zgłoszeniowy do Centrum                              Gitarowego Lucky Greg.3. Centrum Gitarowe Lucky Greg zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych indywidualnie terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs Centrum zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Centrum zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie, lub możliwość przesunięcia, zwrotu opłaty lub nie pobierania gratyfikacji za nieodbyta lekcję.

 

4. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba uiścić opłatę zgodnie z cennikiem. Wysokość opłaty ustalają strony i kwota ta zostaje wpisana do Arkusza Zgłoszeniowego. Właściciel Centrum może wprowadzić bonifikatę opłaty po wcześniejszej rozmowie z danym kursantem. Istnieją dwie możliwości zapłaty za zajęcia: wpłata na konto za miesiąc z góry, lub wpłata po każdej odbytej lekcji. Uczestnik kursu deklaruję swój wybór na pierwszych zajęciach.

 

5. Za niewłaściwe zachowanie kursanta na zajęciach, lekceważący lub obraźliwy stosunek do pracownika lub też z innych przyczyn zaburzających prace w Centrum, właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia takiej osoby i przerwania trwającego kursu.

 

6. Program nauczania w ośrodku tworzony jest indywidualnie dla każdej osoby na podstawie oczekiwań wpisanych w Arkusz Zgłoszeniowy i przekazany do wiadomości ucznia w sposób słowny.

 

7. Wszystkie programy nauczania w Centrum są autorskie, zaakceptowane przez właściciela Centrum. Centrum Gitarowe nie jest Szkołą Muzyczną, ani też nie realizuje programu szkoły muzycznej.

 

 

8. Zgłoszenia nieobecności można dokonać w następujący sposób:

- droga mailową na adres centrum.gitarowe@gmail.com

- telefonicznie zgłaszając właścicielowi lub instruktorowi

- osobiście w każdej z siedzib szkoły

9. Skuteczne zgłoszenie jest wtedy kiedy zostanie przekazane do 10ej rano w dniu kiedy odbywają się zajęcia, lub do godziny 20 w piątek( dotyczy uczniów uczęszczających na zajęcia w sobotę).  Nie dostosowanie się do tego punktu regulaminu będzie skutkowało pobraniem należności za nieodbyta lekcję.

 

10. Kursant w przypadku zgłoszenia nieobecności ma możliwość odrabiania zajęć w ciągu 2 tygodni po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Centrum. W przypadku gdy ustalenie takiego terminu z różnych przyczyn jest niemożliwe tej sytuacji, opłata przechodzi na kolejne zajęcia (punkt ten dotyczy osób wpłacających za miesiąc z góry)

 

11. W przypadku gdy kursant płaci przelewem decyduje data wpływu na nasze konto, a nie data dokonania wpłaty.

 

12. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Centrum nie odpowiada.

 

13. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody pracownika szkoły jest zabronione

 

14. W przypadku odwołania zajęć z winy Centrum Gitarowego Lucky Greg kursantom przysługuje zwrot za odwołane zajęcia, lub odrobienie zajęć w innym terminie (dotyczy osób płacących przelewem).

 

15. Zaliczka i opłata za zajęcia jest bezzwrotna. Należy dokonywać przemyślanych opłat.

 

16. Opłaty należy wnosić miesięcznie- opłata miesięczna oznacza ilość zajęć, ile wynika w danym miesiącu, lub po każdej lekcji (dotyczy osób płacących za miesiąc z góry)

 

17. Centrum Gitarowe Lucky Greg nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie, a także zakładać odpowiedni strój. Można także się ubezpieczyć.

 

18. Nie należy spóźniać się na zajęcia,

 

19. Czas trwania zajęć to 45 minut (lekcje wyjazdowe) lub 60 minut

 

20. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby od 5 roku życia.

 

21. Każdy kursant po zakończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu otrzymuje dyplom ukończenia zajęć

 

22. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów.

 

23. Na terenie Centrum Gitarowego Lucky Greg obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów , motorów.

 

24. Zajęcia z kursantem odbywają się indywidualnie, lecz równolegle w innych salach mogą być prowadzone zajęcia a odgłosy pracy w tych salach mogą być słyszalne przez kursanta. Uczeń w związku z tym nie wnosi zażaleń.

 

25. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą właściciela Centrum.

 

26. Na salę zajęciową można wejść tylko w zmienionym obuwiu .

 

27. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

 

 

28. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o Kontakt pod adresem mailowym: centrum.gitarowe@gmail.com

PRACA DLA CIEBIE

UA-43281134-1